Wykorzystywanie seksualne dzieci

Monika Sajkowska

Abstrakt


W tym rozdziale zaprezentowano definicje pojęcia wykorzystanie seksualne dziecka, które mają znaczący wpływ na ocenę skali zjawiska. Przedstawiono także charakterystykę problemu wykorzystania seksualnego dzieci – jego skalę i dynamikę. Podstawą tych analiz są statystyki urzędowe polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz ustalenia badawcze Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci dotyczące doświadczeń wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie. Retrospektywne deklaracje nastolatków w wieku 11–17 lat ujawniły, że 12,4% z nich padło ofiarą przynajmniej jednej formy wykorzystywania seksualnego. Zdecydowanie częściej wykorzystywanie było doświadczeniem dziewczyn (15,7%) niż chłopców (9,2%). Wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym doświadczyło 6,4% młodych ludzi, a bez kontaktu fizycznego — 8,9%. Wyniki badań postaw społecznych wskazują na radykalizowanie się postaw wobec sprawców wykorzystywanie seksualnego dzieci oraz na ograniczoną gotowość rodziców do edukowania dzieci na temat zagrożeń wykorzystywaniem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beisert, M. (2004). Modele działania kobiet – sprawców wykorzystywania seksualnego w rodzinie. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3(2), 56–67.

Beisert, M., Izdebska, A. (2012). Wykorzystanie seksualne dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(2), 48–66.

CBOS (2004). Jak postępować wobec osób karanych za pedofilię? Reprezentatywna próba losowa, N=993, Komunikat z badań.

ECPAT Luxemburg (2016). Terminology Guidelines for the Protection of Children from Sexual Exploitation and Sexual Abuse.

FDDS (2017). Postawy wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Niepublikowany komunikat z badań przeprowadzonych dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przez Millward Brown.

FDN (2009). The Problem of Child Abuse. Comparative Report, Child Abuse and Neglect in Eastern Europe Programme. Pobrane z: http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/The_Problem_of_Child_Abuse.pdf.

FDN (2014). Proste rozmowy na trudne tematy. Niepublikowany komunikat z badań przeprowadzonych dla Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) przez Millward Brown.

Finkelhor, D. (2009). The Prevention on Childhood Sexual Abuse. The Future of Children 19(2), 169–194.

Finkelhor, D., Jones, L. (2006). Why Have Child Maletreatment and Child Victimization Declined? Journal of Social Issues, 62(2), 685–716.

Gazeta.policja.pl (2013). Pożegnanie z Temidą, 93/03.2013. Pobrane z: http://gazeta.policja.pl/997/inne/tylko-sluzba/87010,Pozegnanie-z-Temida-Nr-96-032013.html.

Hamby, S., Finkelhor, D., Turner, H. (2012). Teen Dating Violence: Co-Occurrence With Other Victimizations in the National Survey of Children’s Exposure to Violence (NatSCEV). Psychology of Violence 2(2), 111–124. DOI: 10.1037/a0027191.

IBE (2015). Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksulanego i seksualności. Raport z badania.

Izdebska, A. (2010). Problem wykorzystywania seksualnego. W: M. Sajkowska (red.), Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna (s. 9–20). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Izdebska, A., Ruchel, A. (2011). Profilaktyka wykorzystania seksualnego dziecka. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(1), 54–67

Kodeks karny. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553). Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553.

Makaruk, K., Włodarczyk, J., Wójcik, S. (2013). Dzieci i młodzież jako uczestnicy badań społecznych w kontekście badań dotyczących problemu przemocy. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 7–20.

Mazur, J., Małkowska-Szkutnik, A. (2011). Wyniki badań HBSC 2010. Raport techniczny. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

McElvaney, R. (2015). Disclosure of Child Sexual Abuse: Delays, Non-disclosure and Partial Disclosure. What the Research Tells Us and Implications for Practice. Child Abuse Rev, 24, 159–169. DOI: 10.1002/car.2280.

Miedzik, M. (2014). Diagnoza zjawiska przemocy i możliwości uzyskania pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w percepcji dzieci i młodzieży. Raport z badań. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Miedzik, M., Godlewska-Szurkowa, J. (2014). Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców. Raport cząstkowy. Wyniki badań PSDB dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Sprawiedliwości (2016). Sprawy nieletnich. Prawomocne orzeczenia w latach 2010–2014. I instancja w latach 2011–2015.

Ministerstwo Sprawiedliwości (2016). Prawomocne skazania osób dorosłych. Statystyka Sądowa. Departament Strategii i Funduszy Europejskich. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Mitchell, K. J., Finkelhor, D., Wolak, J. (2005). The Internet and Family and Acquaintance Sexual Abuse. Child Maltreatment 10(1), 49–60. DOI: 10.1177/1077559504271917.

NASK (2016). Treści pornograficzne z udziałem dzieci. Zarys problematyki. Warszawa: NASK.

Radford, L., Corral, S.,Bradley, C.,Fisher, H., Bassett, C., Howat, N., Collishaw, S. (2012). Child abuse and neglect in the UK today, London: National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Sajkowska, M. (2002). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 1(1), 5–28.

Sajkowska, M. (2010). Wiktymizacja młodzieży. Doświadczenia młodych Polaków. Raport z badań.

Sajkowska, M. (2011). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(3), 147–159.

Włodarczyk, J., Sajkowska, M. (2013). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 63–100.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.