Dzieci w rodzinie

Renata Szredzińska

Abstrakt


Rodzina jest podstawowym środowiskiem socjalizacji dziecka. Zajmuje też najwyższe miejsce w systemie wartości Polaków. Obraz rodzin w Polsce od wielu lat ulega intensywnym przeobrażeniom. Artykuł stanowi przegląd dostępnych, aktualnych danych nt. zmieniającej się i zróżnicowanej sytuacji rodzin w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi. Analizie poddano takie aspekty jak m.in. struktura i stabilność rodziny, dzietność, podział obowiązków w rodzinie, godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Omówiono też swoiste problemy wybranych typów rodzin, w tym rodzin niepełnych, rozłączonych emigracją, rodzin tworzonych przez pary nieheteroseksualne wychowujące dzieci, rodzin uchodźczych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

CBOS (2012). Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny, komunikat z badań.

CBOS (2013a). Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego. Warszawa

CBOS (2013b). Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. Warszawa

CBOS (2013c). O roli kobiet w rodzinie. Warszawa

Czapiński, J. Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

GUS (2003). Gospodarstwa domowe i rodziny. Pobrane z: www.stat.gov.pl/gus/5840_757_PLK_HTML.htm. GUS (2010). Rocznik Demograficzny 2010. Pobrane z: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_ rocznik_demograficzny_2010.pdf.

GUS (2011). Narodowy Spis Powszechny 2011.

GUS (2014). Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.

GUS (2015a). Rocznik Demograficzny 2015. Warszawa: GUS.

GUS (2015b). Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna. Warszawa: GUS. GUS (2016a). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015. Warszawa: GUS.

GUS (2016b). Struktura ludności. Warszawa: GUS. Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości. Pobrane z: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/ opracowania-wieloletnie/

International Social Survey Programme (2012). Family and Changing Gender Roles IV.

Izdebska, A. (2008). Dziecko w konflikcie rodziców. Perspektywa teorii koluzji Jurga Willego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 7(4), 65–81.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2012). Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(2), 116–132.

Kaim, A., Gugniewicz, A. (2007). Edukacja bez wykluczenia. ABC wsparcia dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Informator dla nauczycieli i nauczycielek. Gdańsk: Fundacja Przestrzenie Dialogu.

Kancelaria Prezydenta RP (2013). Dobry klimat dla rodziny. Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Kotowska, I. (2014). Niska dzietność w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Zasobów Ludzkich.

Krajowy Rejestr Długów (2016). Z opaską za alimenty – 10,5 miliarda złotych długów. Pobrane z: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2016/Z-opaska-za-alimenty---10-5-miliardazlotych-dlugow.

Matysiak, A. (red.). (2014). Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Matysiak, A., Młynarska, M. (2014). Urodzenia w kohabitacji – wybór czy konieczność. W: A. Matysiak (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia. Warszawa: Wydawnictwo Scholar

Mizielińska, J., Abramowicz, M., Stasińska, A. (2014). Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych w Polsce. Warszawa: PAN.

Mizielińska, J., Stasińska, A. (2014). Prywatne jest polityczne: strategie emancypacyjne rodzin z wyboru w Polsce. Studium wybranych przypadków. Studia Socjologiczne, 2014, 4 (215), 111–140.

OECD Family Database: Family Size and household composition. Pobrane z: http://www.oecd.org/els/ family/SF_1_1_Family_size_and_composition.pdf.

Racław, M., Twarkowska, D. (2013). Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Zasobów Ludzkich.

Sikorska, M. (2009), Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko – o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Slany, K. (2008). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Warszawa: Zakład Wydawniczy Nomos.

Mikusińska, A. (wyd.). (2008). Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dn. 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 w 2015 roku.

Surdej, A. (red.). (2016). Koszty wychowania dzieci w Polsce. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.

Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa. Szczepański, J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.

Szlendak, T. (2012). Socjologia Rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ślusarczyk, M. (2014). Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych. Zeszyty Pracy Socjalnej, 19, 75–89.

Tarka, K. (2014). Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej. Studia i Prace Pedagogiczne, 2014(1), 168–180. Uzasadnienie do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dziec. Rządowe Centrum Legislacyjne. Pobrane z: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12279566/12326797/12326798/ dokument202543.pdf.

Umińska-Krygier, E. (2013). Mediacje rodzinne w Polsce – badanie świadomości i potrzeb społeczeństwa oraz praktyki sadowej. Rodzina i Prawo, 26–27.

Walczak, B. (2014) Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Pedagogium.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” (2016). Wielodzietni w Polsce 2016. Raport. Warszawa: Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Wildner, E., Wojtasik, M. (2011). Rodzina. W: Dzieci się liczą. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje Włodarczyk, J. (2014). Być tatą. Wyniki badania polskich ojców. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(3), 94–138.

Wyborcza.pl (2015). Ojcowie wzięli się za dzieci. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,76842,17508522 ,Ojcowie_wzieli_sie_za_dzieci.html.

Wycisk, J. (2014). Postawy przyszłych psychologów wobec rodzin nieheteroseksualnych z dziećmi. Studia Socjologiczne, 2014, 4 (215), 141–158.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.