Nieletni przed sądem rodzinnym według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Stadia postępowania i praktyka orzecznicza w zakresie przeciwdziałania demoralizacji oraz w sprawach o czyny karalne

Adrian Bartha

Abstrakt


Nieletni sprawcy czynów zabronionych ponoszą odpowiedzialność sensu largo przede wszystkim na podstawie przepisów Kodeksu karnego bądź ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jednak młode osoby do ukończenia 15 lat, które dopuszczą się czynu zabronionego, odpowiadają jedynie z przepisów ustawy. Ich zachowanie może być przejawem demoralizacji lub stanowić czyn karalny.
Postępowanie w sprawach nieletnich prowadzi sąd rodzinny.
Autor w niniejszym artykule prezentuje model postępowania ujęty w ustawie, jego stadia, właściwość sądową, prawa i obowiązki nieletniego jako strony oraz praktykę orzeczniczą w zakresie stosowania środków służących przeciwdziałaniu demoralizacji i przestępczości nieletnich. Trafność ich doboru ma wszakże prowadzić do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego w celu zapobieżenia wkroczenia przezeń na drogę przestępstwa i ponoszenia odpowiedzialności już na gruncie Kodeksu karnego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gaberle, A., Korcyl-Wolska, M. (2002). Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Gdańsk: Arche.

Główny Urząd Statystyczny. (2015). Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc//dzieci-w-polsce-w-2014-roku-charakterystyka-demograficzna,20,1.html.

Główny Urząd Statystyczny. (2016). Mały rocznik statystyczny Polski 2016. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/rocznikistatystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2016,1,17.html.

Górecki, P., Stachowiak, S. (2010). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gromek, K. (2001). Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Gromek, K. (2004). Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Warszawa: LexisNexis.

Grzegorczyk, T. (1987). Sytuacja prawna rodziców nieletniego na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nowe Prawo, 2, 10–31.

Haak-Trzuskawska, A., Haak, H. (2015). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Klaus, W. (2004). Reforma wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich w Wielkiej Brytanii. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 44–45, 166–174.

Klaus, W. (2012). Dziecko przed sądem. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf. Kmiecik, R. (1990). Naczelne zasady karno- i cywilnoprocesowe w postępowaniu w sprawach nieletnich. W: T. Bojarski (red.), Orzekanie środków wychowawczych i poprawczych w praktyce sądów rodzinnych (s. 32–50). Lublin: Wydawnictwo UMSC.

Konarska-Wrzosek, V. (2013a). Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.

Konarska-Wrzosek, V. (2013b). Odpowiedzialność/nieodpowiedzialność nieletnich. W: R. Dębski (red.), System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności (s. 163–198). Warszawa: C.H. Beck.

Korcyl-Wolska, M. (2001). Postępowanie w sprawach nieletnich w Polsce. Kraków: Zakamycze.

Korcyl-Wolska, M. (2008). Postępowanie w sprawach nieletnich. Warszawa: Wolters Kluwer.

Krukowski, A. (red.). (1991). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Kubiak, J. R. (1977). Sądy rodzinne w Polsce: od eksperymentu do oryginalnego rozwiązania. Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, 7, 195–204.

Marek, A. (1988). Sądownictwo dla nieletnich w Polsce na tle porównawczym. W: T. Bojarski (red.), Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonanie środków wychowawczych i poprawczych (s. 38–54). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Patulski, W. (1975). Kierunki działalności sądownictwa dla nieletnich. Nowe Prawo, 7–8, 941–949.

Pławski, S. (1965). Kodeks karny francuskiej rewolucji z 1971 r. Czasopismo Prawno-Historyczne, 17(1), 187–190.

Skrętowicz, E., Strzelec, P. (2008). Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich. W: T. Bojarski (red.), Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich: materiały z konferencji naukowej „Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich”, Lublin, 18–19 września 2008 roku (s. 91–97). Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

Strzembosz, A. (1983). Nowa ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Próba komentarza. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Strzembosz, A. (1985). System sądowych środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Warylewski, J. (2015). Prawo karne część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zieliński, A. (1975). Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.