Zaniedbanie jako forma krzywdzenia dzieci i młodzieży

Magdalena Arczewska

Abstrakt


Celem artykułu było wykazanie, że zaspokojenie potrzeb dziecka jest istotnym elementem wpływającym na kształtowanie jego dobra i zapewnienie bezpiecznego rozwoju. W tym celu autorka odwołuje się do wyników badań własnych dotyczących analizy pola semantycznego pojęcia dobra dziecka. Ich rezultatem było ujawnienie zasobów wiedzy przypisanych do poszczególnych ról zawodowych i zbadanie zinternalizowanych w nich znaczeń (zarówno konotacyjnych – zwykle oczywistych, jak i denotacyjnych – często nieoczywistych, a nawet nieuświadamianych). Badania prowadzono z udziałem przedstawicieli wybranych zawodów działających na rzecz dzieci i pracujących z nimi – sędziów rodzinnych, kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów oraz przedstawicieli NGO. Jednocześnie autorka stawia tezę, że niezaspokojenie potrzeb materialnych związanych z ubóstwem, o których mowa w artykule, nie jest zjawiskiem, które prowadzi do umieszczania dzieci poza rodziną. W opinii autorki zaniedbywanie różnorodnych potrzeb dzieci jest skutkiem nawarstwienia wielu sprzężonych ze sobą problemów występujących w rodzinie, takich jak uzależnienie, przemoc czy niezaradność w sprawach opiekuńczych. Jednocześnie autorka zauważa, że chociaż regulacje prawne dotyczące wsparcia materialnego rodzin są pożądane, to nie rozwiążą problemów związanych z zaniedbywaniem potrzeb psychicznych i emocjonalnych małoletnich dzieci.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arczewska, M. (2017). Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Arczewska, M. (2018). Czym jest dobro dziecka? Analiza sieci ekwiwalentów pojęcia dobra dziecka w perspektywie przedstawicieli wybranych środowisk zawodowych. W: M. Michalak (red.), Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska (s. 241–271). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Brzeziński, M., Najsztub, M. (2018). Wpływ programu „Rodzina 500+” na dochody gospodarstw domowych, ubóstwo i nierówność. Pobrane z: http://coin.wne.uw.edu. pl/mbrzezinski/research/rodzina500plusPolitykaSpoleczna_nowa_wersja.pdf.

Gray, D. D. (2015). Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

GUS. (2018a). Świadczenia na rzecz rodziny w 2017 roku. Pobrane z: https://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/dzieci-i-rodzina/rodzina/swiadczenia-na-rzecz-rodzinyw-2017-roku,4,1.html.

GUS. (2018b). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 r. Pobrane z: https:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ zasieg-ubostwa-ekonomicznego-w-polsce-w-2017-r-,14,5.html.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2012). Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(2), 116–132.

Kłosiński, M. (1994). Obraz bezrobocia i bezrobotnych w polskiej. Kultura i Społeczeństwo, 2/1994.

Ruszkowska, M. (2013) Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Saarni, C. (2005). Społeczny kontekst rozwoju emocjonalnego. W: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji (s. 327–414). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zagała, D. (2013). Funkcjonowanie psycho-emocjonalne dziecka w rodzinie alkoholowej i jego konsekwencje w życiu dorosłym. Pobrane z: http://www.wiecjestem.us.edu. pl/funkcjonowanie-psychoemocjonalne-dziecka-w-rodzinie-alkoholowej-i -jego-konsekwencje-w-zyciu-doroslym.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.