Preferencje i doświadczenia specjalistów w zakresie konsultacji międzyorganizacyjnych w procesie oceny podejrzeń krzywdzenia i zaniedbywania dzieci

Annemieke A., J. Konijnendijk, Magda M. Boere-Boonekamp, Maria E. Haasnoot, Ariana Need

Abstrakt


W badaniu przedstawionym w niniejszym artykule poszukiwano odpowiedzi na następujące pytania w przypadkach podejrzeń krzywdzenia i zaniedbywania dzieci (KZD) w wieku do 4 lat: 1) Ilu specjalistów zamierza zasięgnąć konsulta­cji międzyorganizacyjnych?; 2) Z jakimi typami organizacji chcą się skonsultować specjaliści?; 3) Jakie czynniki ułatwiają, a jakie utrudniają konsultacje międzyorga­nizacyjne – na podstawie doświadczeń badanych specjalistów? Specjalistów pra­cujących z dziećmi w 101 organizacjach w holenderskim mieście średniej wielkości poproszono o wypełnienie internetowego kwestionariusza. Zawierał on krótki opis przypadku podejrzenia KZD. Do analizy danych zastosowano metody ilościową i jakościową oraz analizę sieci społecznej. W analizie uwzględniono 78 kwestiona­riuszy. Pięćdziesięciu jeden respondentów (71%) zadeklarowało zamiar zasięgnięcia konsultacji międzyorganizacyjnych. W kwestionariuszach wymieniono 10 różnych typów organizacji, z których najczęściej wskazywaną była organizacja zajmująca się profilaktyczną opieką zdrowotną. Łącznie 82 fragmenty tekstu pochodzące od 39 respondentów poddano analizie barier i czynników ułatwiających (facylitujących) konsultacje międzyorganizacyjne – 60 dotyczących czynników facylitują­cych i 22 dotyczące barier. Owe fragmenty tekstu podzielono na 12 czynników. Do trzech najczęściej wymienianych czynników facylitujących należały wsparcie, podejmowanie działania oraz szacunek. Bariery pojawiły się w związku z wszyst­kimi 12 czynnikami, a żadna z nich nie wyróżniała się spośród innych. W niniejszym badaniu wykazano, że większość specjalistów jest skłonna zasięgnąć konsultacji międzyorganizacyjnych, kiedy podejrzewa KZD. Badani szczególnie chętnie zwra­cają się w tym celu do organizacji zajmujących się profilaktyczną opieką zdrowot­ną nad dziećmi. W ich doświadczeniach pojawiły się głównie czynniki ułatwiające takie konsultacje i nieliczne bariery. W artykule omówiono również implikacje dla dalszych badań i praktyki.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.